Privacy – AVG – details

Zorgverlener en verantwoordelijke voor de gegevensbescherming: Liesbeth Ang

In uw dossier noteer ik: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en mailadres,
geboortedatum, medische gegevens, relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport).

Bij behandeling van minderjarigen onder de 16 jaar worden bovendien naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres en schriftelijke toestemming van beide ouders opgeslagen.

Het aanleggen van een dossier is nodig voor de uitvoering van de behandelovereenkomst en verplicht in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst, WGBO, met een bewaartermijn van minimaal 15 jaar na de laatste wijziging of toevoeging. Het doel van de gegevensvastlegging is het kunnen uitvoeren van een behandeling acupunctuur.

De gegevens in uw dossier kunnen ook gebruikt worden:
– om (na uw toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar;
– voor het gebruik (na uw toestemming) door een waarnemer tijdens afwezigheid van uw therapeut;
– voor anoniem gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen;
– voor anoniem gebruik (na uw toestemming) bij wetenschappelijk onderzoek
Indien ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt om uw toestemming gevraagd.

Het bijhouden van een financiële administratie is wettelijk verplicht voor elke ondernemer. Het doel van de gegevensverwerking is een correcte facturering en belastingaangifte. De wettelijke bewaartermijn van deze gegevens is 7 jaar. Met de financiële administratie is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Op de factuur staan de gegevens, die door de wetgever en zorgverzekeraar worden vereist: uw naam, adres, woonplaats, uw klantnummer, de datum van de behandeling, mogelijk BSN, korte omschrijving van de behandeling een prestatiecode, namelijk 24104 acupunctuur, en de kosten van de behandeling.

Uw rechten:

– Ik wijs u op mijn privacy beleid, te vinden op mijn website
– Bij de intake sluit ik met u een behandelovereenkomst af; voor uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens; dit wordt opgenomen in uw dossier.
– Ik noteer niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is
– U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming; dit kan schriftelijk of per mail
– U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit); dit kan schriftelijk of per mail
– U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe ik met uw persoonsgegevens omga bij mij en bij de Autoriteit Persoonsgegevens,  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Emailcontact via het contactformulier op de website of via uw eigen emailprogramma is met SSL beveiligd. Dit houdt in dat de informatie versleuteld verzonden wordt.

De praktijkwebsite is onder andere met SSL beveiligd. Van de hostingprovider is een verwerkersovereenkomst aanwezig.

Verder beschik ik over een protocol datalekken.

Tenslotte is mijn dienstverlening onderhevig aan wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen, bijv. WGBO, Wkkgz en AVG.

De informatie in deze privacyverklaring kan aangepast (moeten) worden; raadpleeg daarom altijd de meest recente versie op mijn website.